خرداد ۲۰, ۱۴۰۰

جلسه هماهنگی ولایتی ادارات سکتوری پیرامون تطبیق پروژه‌های موسسه IOM به ریاست معاون مقام ولایت دایر گردید

جلسه هماهنگی ولایتی ادارات سکتوری پیرامون تطبیق پروژه‌های موسسه IOM به ریاست معاون مقام ولایت دایر گردید. در این جلسه پروژه RADA که در بخش‌های انکشافی، فن حرفه، ... ادامه مطلب