خبرها

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات طی نشست های جداگانه با داکتران و پرسونل صحی شفاخانه کوید 19 شیدایی، بخش انتانی شفاخانه حوزه وی هرات و مسئولین ... ادامه مطلب

معاون مقام ولایت هرات با بزرگان، متنفذین قومی و جوانان ولسوالی های پنج‌گانه شیندند دیدار نمود

معاون مقام ولایت هرات با بزرگان، متنفذین قومی و جوانان ولسوالی های پنج‌گانه شیندند دیدار نمود. جمعی از بزرگان، متنفذین قومی و جوانان ولسوالی های پنج‌گانه شنیدند در ... ادامه مطلب