دیدار های مردمی

روسا، کارشناسان و کارمندان ریاست های سکتوری و دفتر مقام ولایت هرات با معاون مالی و اداری مقام ولایت دیدار نمودند

روسا، کارشناسان و کارمندان ریاست های سکتوری و دفتر مقام ولایت هرات با معاون مالی و اداری مقام ولایت دیدار نمودند. در این دیدار روسای و کارمندان این ... ادامه مطلب

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با قوماندان لوای پنج سرحدی، رئیس کمیسیون حل منازعات ولایت هرات، بزرگان، متنفذین قومی و ارباب صاحبان قریه جات مختلف ولسوالی های غوریان و کهسان دیدار نمود

معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با قوماندان لوای پنج سرحدی، رئیس کمیسیون حل منازعات ولایت هرات، بزرگان، متنفذین قومی و ارباب صاحبان قریه جات مختلف ولسوالی ... ادامه مطلب