پیام های تبریکی

پیام تبریکی! تقرر بجا و شایسته دوست و برادر گرامی ام محترم داکتر عبدالظاهر فیض زاده را به صفت والی ولایت غور، تبریک و تهنیت گفته و از ... ادامه مطلب